Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Ede - Vallei ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Ede - Vallei en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden en Privacy.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij CrossFit Ede - Vallei heeft aangemeld voor het volgen van de activiteiten aangeboden door CrossFit Ede - Vallei.
Artikel 2: Aanmelding.
a. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de datum van inschrijving.
b. Bij definitieve inschrijving betaalt u direct via automatisch incasso de kosten voor de resterende dagen van de maand. Deze worden berekend met de volgende formule: ‘’abonnementsprijs x (resterende dagen/dagen van de maand)’’.
c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
d. Het Inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven.
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden.
a. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
b. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per maand verlengd met een opzegtermijn van één kalendermaand.
c. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende kalendermaand.
e. Een opzegging dient doormiddel van een e-mail, met daarin de naam van het lid en datum van opzegging, te worden ingediend.
f. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt aan het eind van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
g. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Daarna wordt er €7,50 aanmaningen kosten berekend per 14 dagen.
h. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan de toezegging tot de trainingen bij CrossFit Ede - Vallei worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.
i. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden opgezegd na betaling van alle openstaande bedragen.
j. Het is toegestaan het abonnement te pauzeren voor minimaal 4 en maximaal 12 weken. Dit moet altijd 7 dagen vooraf worden gecommuniceerd per e-mail.
j. CrossFit Ede - Vallei behoudt zich het recht voor tarieven te verhogen. Leden worden tenminste 3 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
k. CrossFit Ede - Vallei behoudt zich het recht de toegang tot de locatie te weigeren.
Artikel 4: Openingstijden.
CrossFit Ede - Vallei behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is CrossFit Ede - Vallei gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. CrossFit Ede - Vallei houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden / verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 dagen bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.
Artikel 5: Programma, Risico/ aansprakelijkheid.
a. CrossFit Ede - Vallei rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Sommige programma’s hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belastings grenzen aanzitten. Deelnemers dienen daar zelf bedachtzaam in te zijn. Deelname aan groepsprogramma’s geschieden geheel op eigen risico. CrossFit Ede - Vallei is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
b. CrossFit Ede - Vallei is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. CrossFit Ede - Vallei is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
Artikel 6: Privacy.
Bekijk onze privacyverklaring via https://cfedevallei.crossbit.nl/cbm/privacy%20policy/